Skip to main content

Related News

สายใย แห่งการถักทอ

หากจะกล่าวถึงผ้าทอ เราอาจย้อนนึกถึงรุ่นปู่ย่า ตายาย ที่ท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมของการถักทอขึ้นมา แม้ว่าในประวัติศาสตร์ไทย จะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดมาใช้อธิบายเรื่องจุดกำเนิดการทอผ้าในประเทศไทย แต่ก็อาจกล่าวได้ว่า การทอผ้าเป็นงานศิลปหัตถกรรม ที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่ง และควรค่าแก่การรักษาต่อไป ผ้า เป็นวัสดุสำหรับทำเครื่องนุ่มห่ม จึงนับว่าเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่จำเป็นอย่างหนึ่ง ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ควบคู่ไปกับอาหาร และที่อยู่อาศัย...