Skip to main content

STORY OF TAKTAI

จุดเริ่มต้นของ “ทักทาย”

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆของการทำเส้นใยจากธรรมชาติ
สู่สิ่งทอที่มุ่งเน้นใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

คุณกัญจิรา อดีตโปรแกรมเมอร์ ผู้เริ่มต้นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ “ทักทาย”  เริ่มต้นจากการศึกษาเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นไผ่ กล้วย ข่า กัญชง ผักตบชวา บัว และสับปะรด

สายตา…ที่เคยจับจ้องจอคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนมามองที่ธรรมชาติรอบกาย มือ…ที่เคยจับเมาส์ ได้เอามาลองปั่นด้าย ก้าวออกจากออฟฟิศห้องสี่เหลี่ยม เพื่อมาสัมผัสลมธรรมชาติ ได้ลงพื้นที่ เดินทางพบปะชาวบ้าน และชุมชนต่างๆ เพื่อศึกษาหาข้อมูล ศึกษางานวิจัยต่างๆอย่างจริงจัง และผลจากการผันตัวเองมาคลุกคลีกับธรรมชาติ แทนการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ ทักทายก็ได้เริ่มต้นขึ้น…

“ทักทาย” สิ่งทอที่ผลิตมาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% เราใส่ใจในทุกกระบวนการและขั้นตอนของการผลิต ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด แรกเริ่มจากการผลิตเส้นใยธรรมชาติ ที่หลากหลาย มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์ “ทักทาย” ให้กลายเป็นสิ่งทอที่มาพร้อมกับความเรียบง่าย สบาย และมีเอกลักษณ์ แสดงถึงตัวตน ของความเป็นธรรมชาติ และความเป็นไทย อีกทั้งการได้มาซึ่งสิ่งทอจากธรรมชาตินั้น คุณกัญจิรา ยังมุ่งเน้นการเกื้อกูล ช่วยเหลือชุมชนเกษตรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การรับซื้อพืชธรรมชาติ หรือ ผลผลิตเหลือใช้เพื่อนำมาทำเส้นใย การติดต่อชุมชนหัตถกรรมปั่นด้าย และทอผ้า เป็นต้น

กว่าจะมาเป็นสิ่งทอเพื่อการสวมใส่

ในปัจจุบัน หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า พืชธรรมชาติชนิดต่างๆ สามารถนำมาทำเป็นเส้นใย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสิ่งทอ ได้อย่างหลากหลาย เริ่มต้นคัดสรรตั้งแต่วัตถุดิบ เพื่อนำมาผลิตเป็นเส้นใย เราใช้กระบวนการ และเครื่องจักรที่ใช้พลังงานจากไอน้ำ ในการแยกเส้นใย เพื่อลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อม เมื่อได้เส้นใยจากธรรมชาติมาแล้วนั้น ก็จะเข้าสู่กระบวนปั่นเส้นด้าย ก่อนจะมาสู่ขั้นตอนของการทอผ้า และตัดเย็บด้วยมือ และวิถีดั่งเดิมของชาวบ้าน  ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกรังสรรค์จากธรรมชาติ ไร้สารเคมี และถักทอด้วยความใส่ใจ อย่างแท้จริง

แม้ว่า ทักทาย จะหยิบจับเอาธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งทอที่มีคุณภาพ มีคุณค่าจากธรรมชาติ และเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม แล้วนั้น ในส่วนของธรรมชาติที่ถูกนำมาใช้ในการผลิต ล้วนแต่เป็นพืชพรรณที่เติบโตง่าย และสร้างออกซิเจนให้แก่โลกใบนี้อย่างมากมาย สุดท้าย ทักทายก็ไม่ลืมที่จะปลูกทดแทน และดูแลต่อไป

เมื่อ ทักทาย ได้หยิบจับธรรมชาติที่มีอยู่
มาร่างเส้นให้กลายเป็นเส้นใย ถูกวาดต่อ
ไปเป็นเส้นด้าย และระบายกลายเป็น
สิ่งทอเพื่อการสวมใส่ จนได้ทักทาย กับ
ธรรมชาติ และออกสู่สายตาของสากล

Shopping Cart